Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani

Splošni prodajni pogoji

družbe VRTKO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana (skrajšano ime firme: VRTKO d.o.o. Ljubljana), Trinkova ulica 24, 1000 Ljubljana, matična številka: 5698227000, ID za DDV: SI82506582

Vsebina
1.člen Veljavnost
2.člen Ponudbe in cene
3.člen Višja Sila
4.člen Nepričakovane okoliščine na strani kupca
5.člen Dobave, transport, razveljavitev naročila
6.člen Pakiranje
7.člen Plačila
8.člen Pritožbe
9.člen Garancija in omejena odgovornost
10.člen Zaščita rastlinskih sort
11.člen Spori
12.člen Ostale določbe

 

1.člen Veljavnost

1.1 Splošni pogoji prodaje in dobav blaga veljajo za vse ponudbe in dobave blaga, kot tudi za vse prodajne dogovore med prodajalcem in kupcem (sprejeta in potrjena naročila za dobave blaga).
1.2 Veljavnost drugih splošnih pogojev, vključno s tistimi, ki jih uporablja kupec, je izrecno izključena.
1.3 V kolikor so ti splošni pogoji na voljo tudi v drugem jeziku kot je slovenski jezik, (angleški, hrvaški, srbski,...) velja da v primeru besedilnih nasprotij bo vedno prevladalo slovensko besedilo.
1.4 Prodajalec je družba VRTKO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana (skrajšano ime firme: VRTKO d.o.o. Ljubljana), Trinkova ulica 24, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5698227000, ID za DDV: SI82506582, ki zbira naročila za dobave blaga. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, ki je izrazila željo po nakupu blaga iz prodajalčeve ponudbe blaga.
1.5 Navedeni pogoj ˝v pisni obliki˝, v Splošnih prodajnih pogojih pomeni bodisi kot priporočeno pismo, fax ali v elektronski obliki.


2.člen Ponudbe in cene

2.1 Vse Ponudbe in Predračuni s strani Prodajalca, so predmet Splošnih prodajnih pogojev tudi, če to ni posebej poudarjeno.
2.2 Vse ponudbe in predračuni prodajalca so neobvezujoči, v kolikor ni na Ponudbi izrecno drugače navedeno.
2.3 Naročilo za dobavo blaga oddano prodajalcu, ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku postane zavezujoča Pogodba v trenutku ko prodajalec potrdi dobavo blaga. Vsako Pogodbo sklene prodajalec pod odložnim pogojem, da se kupec – po izključni presoji prodajalčevega kreditne ocene – zdi zadostno kreditno sposoben za finančno uspešnost pogodbe.
2.4 Morebitni naknadni dogovori ali spremembe, kakor tudi morebitne ustne obljube, ki jih da prodajalčevo osebje ali v njegovem imenu njegovi zastopniki ali drugi predstavniki, ki jih zaposluje zavezujejo prodajalca šele od trenutka, ko jih pisno potrdi.
2.5 Cene so brez DDV, fco. skladišče prodajalca, razen če je drugače dogovorjeno v Ponudbi ali s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Cene ne vključujejo morebitnih drugih stroškov (dostava na naslov kupca, pakiranje, fitosanitarno spričevalo, izvozni in špediterski stroški, avtorske licenčnine, in drugi stroškov, ki niso neposredno vezani na blago).
2.6 Ponudbe in Predračuni, ob upoštevanju omejitve iz točke 2.2. tega člena, veljajo največ 8 dni, če ni drugače napisano v ponudbi.
2.7 Zaradi nepredvidljivih sprememb pogojev na trgu (sprememba menjalnih tečajev, carinskih stopenj, spremembe nabavne cene,...) si prodajalec pridržuje pravico, do spremembe cene kadarkoli pred dobavo, ob predhodnem obvestilu kupca.
2.8 Cene so v valuti, ki je navedena v ceniku ali ponudbi (EUR, USD, RSD,….)
2.9 Morebitne tipkarske ali druge napake na katerem koli dokumentu izdanem s strani prodajalca se lahko popravi brez posebnega obvestila kupcu.


3.člen Višja sila

3.1 V slučaju, da prodajalec ne bo mogel dobaviti blaga zaradi višje sile, bo kupca obvestil o nastali situaciji takoj, ko bo to mogoče, v pisni obliki, po faksu, elektronski pošti ali po telefonu. Sporočilo bo poslano zato, da si bo kupec lahko pravočasno zagotovil blago iz drugih virov, če bo to želel.
3.2 V primeru, da zaradi višje sile dobava, dostava ne bo možna, sta obe strani dolžni poskrbeti, da bosta po medsebojnem dogovoru poskrbeli za najboljšo rešitev težav, s ciljem zmanjšati možnost nastanka morebitne škode. Če se strani ne moreta sporazumno dogovoriti, si prodajalec pridržuje pravico do odločitve.
3.3 Višja sila je lahko: vsaka okoliščina na katero prodajalec nima direktnega vpliva. Posledično pa lahko vpliva na izpolnjevanje dogovorov. Na primer: ogenj, ekstremne vremenske okoliščine, vladni ukrepi, stavke carinikov, naravne nesreče, vojne ali kakšne druge okoliščine ki preprečujejo izvedbo posla.

4.člen Nepričakovane okoliščine na strani kupca

4.1 V primeru nepričakovanih okoliščin na strani kupca bo prodajalec, brez zaveze k obligaciji rezultata, poskušal v mejah mogočega ugoditi kupcu s popravkom naročila. V dogovoru s kupcem bo poskusil najti obojestransko sprejemljivo rešitev.
4.2 V primeru, da dogovor ne bo mogoč, lahko 10 dni po prejetem (poslanem) pisnem obvestilu o omenjenih okoliščinah obe strani zadevo predata v presojo Sodišču.


5.člen Dobava, transport, razveljavitev naročila

5.1 Dobava se šteje za izvršeno, v trenutku, ko je blago dostavljeno na mesto dogovorjenega prevzema. Prodajalec ali njegov pooblaščenec bo v času do dejanskega prevzema skrbel za blago po svojih najboljših močeh. Kupec pa se zaveže, da bo blago prevzel kar najhitreje, oziroma najkasneje v 24 urah.
5.2 Termin dobave dogovorjen in potrjen na potrdilu se ne šteje za fiksni in zadnji možni termin, razen, če ni drugače poudarjeno na naročilu. Če dobava v dogovorjenem terminu iz razlogov na katere Prodajalec nima vpliva, ne bo izvedljiva, bo dobavitelj v najkrajšem možnem času dobavil naročeno blago. Ko dobava le tega ni mogoča, bo z naročnikom poskusil najti za obe strani sprejemljivo rešitev. Prodajalec nosi odgovornost izključno do vrednosti v višini naročenega blaga.
5.3 V primeru, da določenega blaga, ki je bi bilo naročeno in potrjeno, zaradi objektivnih razlogov ni mogoče dobaviti, bo prodajalec, brez zaveze k obligaciji rezultata, poizkusil dobaviti najbližjo možno zamenjavo /nadomestilo, razen, če je iz naročila razvidno, da zamenjave niso mogoče.
5.4 Če med kupcem in prodajalcem ni dogovora o dostavi, bo prodajalec izbral po svoji presoji najprimernejši način dostave na kupčeve stroške.
5.5 Če kupec odpove naročilo blaga, ki je že v procesu proizvodnje ali dostave, je kupec dolžan poravnati 25% vednosti odpovedanega blaga takoj z dnem odpovedi naročila. V primeru, da je blago na ta način odpovedano potrebno prodati po zelo znižani ceni, ali se celo izkaže, da za to blago ni možno najti novega kupca, bo kupec dolžan poravnati vrednost blaga v višini razlike med dogovorjeno ceno in naknadno doseženo ceno na trgu. (min.25% - 100%)
Obe strani sta dolžni poskrbeti, da se prepreči morebitna škoda na blagu.
5.6 Če kupec prestavi termin prevzema iz dogovorjenega termina, s tem tudi prevzame odgovornost za morebitno poslabšanje kvalitete dobavljenega blaga.
Če kupec ne prevzame blaga v omejenem roku, ko blago izgubi svojo vrednost (po oceni dobavitelja, čas je odvisen od vrste blaga in s tem povezanimi možnimi riziki),se šteje, da je kupec blago odpovedal. V tem primeru bo kupec kril vse stroške, kot je opisano v petem odstavku 5.člena.


6.člen Pakiranje

6.1 Pakiranje blaga bo zaračunano v skladu z cenikom prodajalca in ni vračljivo.
6.2 Povratna embalaža, ki je namenjena večkratni uporabi (CC vozički, police, palete, platoji za sadike in lončnice, vedra za rezano cvetje...) ostanejo v prodajalčevi lasti in morajo biti prodajalcu vrnjeni v nepoškodovani obliki. Stroški vračila embalaže so v breme kupca.
6.3 Če kupec embalaže ne vrne v dogovorjenem času, bo prodajalec embalažo zaračunal V skladu z veljavnim cenikom ki je objavljen na spletni strani prodajalca. http://www.vrtko.si/Embalaza

 

7.člen Plačila

7.1 Naročeno Blago kupec plača po predračunu, pred prevzemom blaga, razen če ni s Pogodbo ali ob naročilu, pisno drugače navedeno.
7.2 Rok plačila; račun zapade v plačilo glede valuto navedeno na računu oz. največ 30 dni od dneva dobave, če ni drugače dogovorjeno. Kupec ni upravičen zmanjševati zneska plačila na račun nasprotne terjatve vložene s strani kupca-naročnika.
7.3 Če kupec svojih obveznosti ne poravna v skladu z valutnim rokom iz računa oz. drugega dokumenta, si prodajalec pridržuje pavico do obračuna zamudnih obresti, ki se lahko povišajo do 75,00 % nad višino predpisanih zamudnih obresti.
Skladno z veljavnimi predpisi je prodajalec upravičen tudi do zamudnih obresti od neplačanih obresti, in sicer od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo.
7.4 V kolikor kupec ne poravna svojih obveznosti pravočasno ima prodajalec pravico terjatve prodati tretji osebi, (faktoring, Banka, FURS,…) V kolikor pri poplačilu nastanejo stroški, ti v celoti bremenijo kupca – dolžnika.
7.5 Kupec mora pri plačilu računa ali predračuna obvezno navesti sklic na številko dokumenta.
7.6 V primeru da kupec pri plačilu ne navede sklica na dokument na katerega se plačilo nanaša ima prodajalec pravico da s prejetim plačilom zapira terjatve do kupca, ki so najstarejše.
7.7 V primeru naknadnega računovodskega usklajevanja stanja, ki je posledica nedoslednosti kupca pri plačilu njegovih obveznosti bomo zaračunali strošek 10,00 € za uskaditev stanja za vsako spremenjeno postavko na konto kartici.
7.8 Če blaga iz predhodnih dobav, kupec ni plačal v roku in v celoti ima Prodajalec pravico enostransko odstopiti od vseh dogovorjenih prihodnjih dobav naročenega blaga. Prodajalec ne bo odgovarjal za morebitno škodo, ki bo s tem nastala.
7.9 Vsa prejeta plačila s strani kupca, ki so namenjena plačilu (po predračunu) kateregakoli blaga za prihodnje dobave, lahko prodajalec uporabi za pokrivanje zapadlih obveznosti kupca.
7.10 Če prodajalec oceni, da zaradi okoliščin, od kupca ne bo prejel dogovorjenega plačila, je prodajalec upravičen:
- Začasno odložiti dobavo dokler kupec ne priskrbi zanesljivega zavarovanja plačila.
- Odpovedati vse dogovorjene dobave.


8.člen Pritožbe

8.1 Kupec mora pregledati blago ob prevzemu. Morebitna odstopanja v količini mora sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu blaga.
8.2 Pritožbe na vidne napake ali poškodbe blaga morajo biti sporočene takoj ob prevzemu oz. najkasneje v roku 24 ur po izvršeni dobavi.
8.2 V primeru skritih napak, mora kupec prodajalca o njih obvestiti takoj po ugotovitvi le teh.
8.3 Pritožba mora vsebovati najmanj: podroben opis napake, vsa relevantna dejstva, ki kažejo, da gre dejansko za isto blago, ki je bilo dobavljeno in naknadno reklamirano.
8.4 Če je blago zavrnjeno s strani kupca na osnovi predvidevanj in, če kupec in prodajalec ne najdeta sporazumne poti za rešitev spora, je kupec dolžan najti neodvisnega strokovnjaka, ki bo presodil o upravičenosti pritožbe. Če je pritožba upravičena bo stroške strokovne ocene plačal prodajalec sicer jih krije kupec.
8.5 Pritožba na del blaga ne more upravičiti zavrnitev celotne dobave.
8.6 Kupec mora pregledati prejeto blago ob prevzemu, in morebitne manjke sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu blaga.
8.7 Če kupec ne pošlje obvestila o napakah v navedenem času, je prodajalec razbremenjen in razrešen vseh obveznosti v zvezi s temi dobavami.
8.8 Če prodajalec sumi, da je slaba kvaliteta blaga posledica neprimernega ravnanja, dolgotrajnega skladiščenja v prodajalčevem skladišču ali neustreznega oz. dolgotrajnega transporta, od prodajalčevega skladišča, do kupca, ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo. Kvalitetno in količinsko stanje blaga se ugotavlja ob prevzemu blaga. Kasnejših reklamacij prodajalec ni dolžan upoštevati, razen kadar gre za skrite napake.


9.člen Garancija in omejena odgovornost

9.1 Prodajalec garantira, da blago dobavljeno na osnovi naročila, izpolnjuje zakonske predpise o ustreznosti blaga in omejitvam. Pri dobavah rastlinskih sadilnih materialov, Prodajalec garantira sortnost sadilnega materiala, mutacije sekundarnega materiala niso izključene.
9.2 Prodajalec ne daje nikakršnih garancij v zvezi z nadaljnjo rastjo ali cvetenjem dobavljenih rastlin.
9.3 Odškodnine za morebitne škode ali izpad ne bodo nikoli presegale vrednosti od prodajalca izdane fakture za to blago.
9.4 Vse informacije v zvezi z nadaljnjo proizvodnjo sadilnih materialov bodo s strani prodajalca na voljo kupcu, z dobrim namenom pomagati k uspehu. Prodajalec ne sprejema nikakršne odgovornosti povezane s tem.


10.člen Zaščita rastlinskih sort

10.1 Sorte, ki so zaščitene je prepovedano uporabljati za nadaljnje razmnoževanje. Kupec je dolžan s tem seznaniti tudi svoje kupce. Seme ali sadike zaščitenih sort, se sme uporabiti zgolj za proizvodnjo končnega proizvoda, nikakor pa ne za reprodukcijo.
10.2 Sorte, ki so zaščitene, so s strani prodajalca ustrezno označene na prodajnih materialih (katalogih, brošurah, cenikih,….). V primeru, da kupcu ni jasno razumljivo ali je sorta zaščitena, lahko to informacijo zahteva od prodajalca.
10.3 Kupec z oddajo naročila oz. s Potrditvijo naročila , za blago, ki je predmet avtorskih in licenčnih žlahtniteljskih pravic izrecno soglaša, da bo pooblaščencu imetnika teh pravic (žlahtniteljske pravice) brez zahteve za povračilo stroškov, dovolil nadzor nad morebitnim nepooblaščenim razmnoževanjem zaščitenih vrst rastlin in sadilnega materiala.
10.4 Lastnik licenčne sorte oziroma njegov pooblaščeni zastopnik imata oz. bosta imela pravico do nemotenega nadzora nad morebitnim nepooblaščenim razmnoževanjem zaščitenega sadilnega materiala. Pooblaščenec lahko nadzor opravlja kadarkoli, v delovnem času kupca na vseh proizvodnih površinah, ki so v lasti kupca ali pri njegovih pogodbenih poslovnih partnerjih in/ali povezanih osebah.
10.5 Kupec je dolžan pri tem nadzoru sodelovati in ne prikrivati s tem povezanih dejstev.
10.6 Prodajalec ni dolžan kupcu povrniti nikakršno škodo ali stroške nastale v vezi pritožbe zoper kupca, ki je prekršil pravila patenta, avtorske pravice, zaščitene blagovne znamke, zaščite vzgojne pravice, ali katera druga pravila industrijske in intelektualne lastnine tretje osebe (lastnika licence ali njegovega pooblaščenca).
10.7 Rastlinski proizvodi, ki so predmet zaščitenih rastlinskih sort, se smejo prodajati samo pod originalnim sortnim imenom.
10.8 Kupec se obveže prodajalca obvestiti o vsakršni prekršitvi omenjenih zaščit industrijske in intelektualne lastnine.
10.9 Kupec se zavezuje lastniku licenčne sorte, katero je protipravno razmnožil plačati znesek ki ga predpiše žlahtnitelj oz. njegov pooblaščenec brez razsodbe naslovljene na kupca, če ni po drugih zakonih predpisana višja kazen. Omenjeni kazni se prištejejo cene vseh dodatnih stroškov povezanih z omenjenim primerom (potrebnimi dokazovanji, sodnimi stroški, obrestmi,....) V kolikor žlahtnitelj zahteva uničenje protipravno razmnoženih rastlin, se kupec obvezuje tovrstne rastline rastline komisijsko uničiti.


11.člen Pravo, pristojnost sodišča

11.1. Glede teh splošnih pravil in poslovanja prodajalca in kupca velja pravo Republike Slovenije z izjemo trgovskih predpisov Združenih narodov, predvsem je izključena veljavnost Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.
11.2 V primeru spora je dogovorjeno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.
11.3. Ničnost posamezne člena in določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb teh splošnih pogojev.

 

 

E-novice

Če želite prejamati naše e-novice, nam pošljite vaš elektronski naslov:

Vaš e-mail:

Veleprodaja
Vrtni centri